Stałe strony | Zasady ochrony prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że Administratorem przekazanych przez Pana/Pani danych jest MIDI EUROPE SRL z siedzibą w Via Crosaron sn - 37053 Cerea (VR), Kod Podatkowy i NR VAT 02560040236.

 

Dane nawigacyjne

Systemy informatyczne i programy informatyczne wykorzystywane do obsługi witryny gromadzą pewne dane osobowe, których przekazanie jest domyślnie związane z korzystaniem z internetowych protokołów komunikacyjnych (np. adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI - Uniform Resource Identifier - żądanych zasobów, godzinę wysłania żądania, sposób składania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi wysłanej przez serwer - pomyślne wysłanie, błąd, itp.- oraz inne parametry dotyczące typu systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika).

Choć informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi podmiotami danych, to ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu podmiotów trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznych, niepowiązanych z jakimikolwiek danymi identyfikującymi użytkownika w związku z jego korzystaniem z witryny, oraz w celu sprawdzenia prawidłowego działania witryny i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych na szkodę Witryny.

 

Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika

Do przeglądania witryny nie jest wymagane podanie żadnych danych osobowych przez użytkownika.
Jednakże każdy kontakt z MIDI EUROPE SRL lub opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości, elektronicznych lub tradycyjnych, na adresy isuzuitalia@midieurope.it podane na stronie, wiąże się z późniejszym uzyskaniem adresu, w tym adresu e-mail, nadawcy lub jego numeru telefonu, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również wszelkich innych danych osobowych zawartych w korespondencji.
Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszenia użytkownika i mogą zostać ujawnione osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji tego celu.

Do przetwarzania danych w tym celu nie jest wymagana zgoda użytkownika, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do realizacji działań poprzedzających umowę podjętych w odpowiedzi na Pana/Pani wniosek (art. 6 ust. 1, litera b) Rozporządzenia), a także, w stosownych przypadkach, w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6, ust. 1, litera a) Rozporządzenia).
Przetwarzanie danych będzie wykonywane przez pracowników wyznaczonych przez MIDI EUROPE SRL, przy zastosowaniu procedur, narzędzi technicznych i informatycznych odpowiednich do ochrony poufności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych, i będzie obejmowało gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, przetwarzanie, edytowanie, selekcjonowanie, sporządzanie wyciągów, porównywanie, wykorzystywanie, wzajemne pozwiązywanie, blokowanie, przekazywanie, usuwanie i niszczenie danych, nie wykluczając możliwości łączenia dwóch lub większej liczby wymienionych działań.

Dane te są przechowywane przez czas ściśle niezbędny do zapewnienia użytkownikowi żądanej usługi i są usuwane natychmiast po tym, bez uszczerbku dla dalszych obowiązków przechowywania przewidzianych przez prawo. Pana/Pani dane nie będą rozpowszechniane.

W ramach swojej działalności i celów określonych powyżej, MIDI EUROPE SRL może korzystać z usług świadczonych przez podmioty trzecie, które działają w jego imieniu i zgodnie z jego instrukcjami, jako podmioty przetwarzające. Są to podmioty, które świadczą spółce MIDI EUROPE SRL usługi przetwarzania lub usługi instrumentalne (np. usługi komputerowe związane z obsługą witryny). Pełną i aktualną listę podmiotów wyznaczonych na podmioty przetwarzające dane można uzyskać korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Dane mogą być przesyłane w obrębie Unii Europejskiej, do krajów, w których MIDI EUROPE SRL lub jej usługodawcy mają swoją siedzibę lub swoje serwery. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.
W każdej chwili ma Pan/Pani możliwość skorzystania z praw ustanowionych obowiązującym ustawodawstwem, w tym z prawa do:

  •     uzyskania potwierdzenia istnienia Pana/Pani danych osobowych i dostępu do ich treści;
  •     zaktualizowania, modyfikowania lub skorygowania swoich danych osobowych;
  •     żądania usunięcia (zapomnienia), przekształcenia w formę anonimową, zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa lub ograniczenia przetwarzania;
  •     sprzeciwienia się przetwarzaniu z uzasadnionych powodów;
  •     otrzymania kopii dostarczonych przez siebie danych i zażądania, aby dane te zostały przekazane innemu administratorowi danych;

wysyłając odpowiedni wniosek do MIDI EUROPE SRL e-mail: siver@midigroup.it

 

Rezygnacja z newslettera
W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji Newslettera MIDI EUROPE SRL, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail.

31 maja 2018