ISUZU | Informacje o spółce | Polityka firmowa

CZŁONKOWSKA POLITYKA FIRMOWA
Kierownictwo spółki MIDI EUROPE zdefiniowało swoją politykę firmową i stwierdziło, że ta polityka:
 
- jest korzystna dla osiągnięcia celów firmy, dla charakteru i wpływów środowiskowych przy jej działalności, produkcji albo usługach;
- jest adekwatna do charakteru i zakresu ryzyka firmy;
- zawiera zobowiązanie nieustannego ulepszania, zapobiegania zanieczyszczeniom; zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym;
- zawiera zobowiązanie przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych i innych, do których zobowiązuje się firma, a które dotyczą określonych aspektów środowiska naturalnego i ryzyka mającego wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo na stanowiskach pracy;
- udostępnia ramy referencyjne do określenia i badania celów firmowych;
- jest udokumentowana, aplikowalna i aktywnie aktualizowana;
- są z nią zapoznane wszystkie osoby, które pracują dla firmy albo w jej imieniu;
- jest do dyspozycji ogółu i wszystkich zainteresowanych stron;
- jest systematycznie kontrolowana, aby nieustannie odpowiadała wymaganiom firmy.

CZŁONKOWSKA POLITYKA FIRMOWA
(jakość - bezpieczeństwo – środowisko naturalne)

Spółka MIDI EUROPE przedstawia referencyjne miejsce dla Włoch, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Rumunii, Polski, Słowacji, Węgier i Republiki Czeskiej w grupie ISUZU Motors Limited, spółce ponadnarodowej, w której zobowiązali się oni utrzymywać i chronić środowisko naturalne oraz chronić swoich pracowników. W inspiracji misją spółki ISUZU Motors Limited " wytwarzać jak najlepsze samochody na olej napędowy, wyroby o najwyższej jakości, z odpowiednią uwagą i stała troską o środowisko naturalne za pośrednictwem nowoczesnej technologii silników Diesla", spółka MIDI EUROPE stawia sobie za cel zapewnienie pełniej zgodności świadczonych usług z wymaganiami swoich Klientów, jeżeli chodzi o dotrzymywanie wymagań legislacyjnych, dokładności i elastyczności w kontaktach z Klientami.
Kierownictwo jest przeświadczone, że sprawy firmowe musi załatwić przyjmując nowoczesne zasady Całkowitej Jakości i Nieustannego Ulepszania. Dlatego jakość jest uważana za wartość strategiczną dla osiągnięcia efektywności firmy i jest kontrolowana w czasie wszystkich czynności produkcyjnych z uwzględnieniem profilaktyki. Kierownictwo jest też świadome konieczności wykonywania swojej misji z przestrzeganiem wymagań i obowiązujących przepisów i z zamiarem zmniejszenia zanieczyszczenia i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.
Jakakolwiek działalność firmowa ma wcześniej ustalone cele:
 
- produkować wyroby i świadczyć usługi, które w pełni zaspokoją wymagania Klienta z punktu widzenia niezawodności, przestrzegając ograniczeń prawnych w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa pracy;   
- korzystać z dostępnych technologii do nieustannej poprawy pracy, efektywności produkcji, zmniejszenia zanieczyszczaniu i przeciwdziałania wypadkom i chorobom zawodowym;
- poprawiać poziom zaufania z Klientem;
- kontynuować nieustanną poprawę kwalifikacji pracowników w tej dziedzinie;
- identyfikować i analizować wpływy na środowisko naturalne i aktualizować ocenę ryzyka związanego z działalnością;
- podejmować odpowiednie działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w zakresie środowiska naturalnego pomiędzy autoryzowanymi sprzedawcami, sprzedawcami, sprzedawcami części zamiennych i warsztatami, które współpracują ze spółką MIDI EUROPE;
- być wyrazem woli spółki ISUZU Motors Limited, która stawia sobie za cel wyróżniać się wdrażaniem coraz lepszych technologii zapobiegania " globalnemu ociepleniua" i podejściem do ochrony środowiska. Czynności muszą być zorganizowane tak, aby udowodnić każdemu pracownikowi, że jego działanie jest ważne dla jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;
- poprawić wewnętrzne warunki dla wszystkich zatrudnionych osób w taki sposób, aby każdy rozumiał znaczenie swojej pracy dla dobra firmy;
- wykonywać nieustannie analizę, optymalizację i definiowanie czynności i metod, które zapobiegają powstawaniu braków, eliminują straty czasu i zapewniają zgodność z wymaganymi właściwościami.

Ponadto dla potrzeb " ogólnego" charakteru kierownictwo w czasie okresowych audytów systemu zarządzania ustala dalsze specyficzne cele ciele, które zobowiązuje się korygować po upływie ustalonych przedziałów czasu.

Data nydania: 04/07/2014