Stałe strony | Zasady ochrony prywatności


Ogólna instrukcja 
Celem tych Zasad jest opisanie sposobu administrowania tymi stronami internetowymi, które są własnością spółki MIDI Europe S.r.l., z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych użytkowników/gości, którzy odwiedzają te strony internetowe.

Spółka MIDI Europe S.r.l. zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony prywatności, które obowiązuje na poziomie krajowym, gwarantuje zapewnienie prywatności i ochronę danych osobowych każdego odwiedzającego, również w związku z dostępem do Internetu z zagranicy.

Ta procedura jest do dyspozycji, jako krótka informacja tam, gdzie nie ma informacji w pełnym brzmieniu, w znaczeniu art. 13 rozporządzenia Rady Ministrów 196/03, wykonywanego przez przyjęcie artykułów 10 i 11 Dyrektywy nr 95/46/EÚ przez tych, którzy pracują z usługami internetowymi w interesie ochrony danych osobowych, które są udostępniane w Internecie.  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu udostępniome zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady Ministrów 196/03 - Ustawa o ochronie danych osobowych - są zamieszczone tam, gdzie jest to konieczne, na stronach dotyczących poszczególnych oferowanych usług. Celem tych informacji jest zdefiniowanie ograniczeń i metody przetwarzania danych do każdej usługi, na podstawie których klient/odwiedzający może swobodnie wyrazić swoją zgodę i zezwolić na gromadzenie danych, a następnie na ich wykorzystanie. Przypominamy, że informacje nie są udostępniane na inne strony internetowe, na które użytkownik przechodzi za pośrednictwem linków.
 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA, ODPOWIEDZIALNE ZA PRZETWARZANIE I UPOWAŻNIONE PRZEZ PRZETWARZANIE
Do przetwarzania danych osobowych są upoważnione spółki MIDI Europe S.r.l., MIDI SPAIN AUTOMOCIÓN, S.L.  e MIDI INTERNATIONAL, z którymi trzeba się kontaktować w następujący sposób: MIDI Europe Srl, Via Crosaron sn, 37053 Cerea - Verona, Włochy, e-mail: isuzuitalia@midieurope.it.
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie praw przy przetwarzaniu, które są przyznane zainteresowanemu zgodnie z artykułem 7 Kodeksu ochrony prywatności, jest aktualnie spółka COMMpla s.r.l. z siedzibą na via Nino Bixio, 25; 56125 Pisa, Włochy.  Dane osobowe mogą przetwarzać osoby upoważnione do przetwarzania, oraz osoby zewnętrzne odpowiedzialne za zarządzanie wymaganą Usługą i osoba/osoby odpowiedzialna/odpowiedzialne za przetwarzanie.
 
TYP PRZETWARZANIA DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA
Strony internetowe udostępniają informacje i treści interaktywne. Podczas przegladania Internetu można uzyskiwać informacje o kliencie albo vogólnie o odwiedzającym w następujący sposób:
 
Dane przeglądania
Systemy komputerowe i procedury programowe stosowane przy użytkowaniu tych stron internetowych wczytują w czasie normalnej eksploatacji niektóre dane osobowe, których transmisja jest pośrednio odzwierciedlona w zastosowanych protokołach komunikacyjnych Internetu.
Chodzi o informacje, które nie są gromadzone po to, aby je przyporządkować do określonych zainteresowanych, ale które mogłyby na podstawie swego charakteru za pośrednictwem przetwarzania i przyporządkowania danych będących w dyspozycji trzeciej osoby, umożliwić identyfikację użytkownika.
Do tej kategorii należą adresy IP, typ przeglądarki, system operacyjny, nazwa domeny i adresy stron internetowych, z których był wykonany dostęp; ewentualnie wyjście, informacje o stronach, które odwiedził użytkownik; web, czas dostępu, czas przebywania na każdej poszczególnej stronie, analiza tras wewnętrznych i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.
Te informacje o charakterze techniczno/informacyjnym są gromadzone i wykorzystywane zbiorczo i anonimowo w celu:
1.    Poprawy jakości usług i optymalizacji funkcjonalności stron;
2.    Zrozumienia zachowania użytkowników w celu poprawy komunikacji on-line ;
3.   Przygotowania informacji statystycznej dotyczącej korzystania ze stron internetowych.
 
Dane do geologicznego ustalenia położenia
Po wcześniejszej zgodzie użytkownika strony internetowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia położenia - w nieprzerwany sposób- dla świadczenia usług wymaganych przez użytkownika.
 
Dane udostępnione dobrowolnie ze strony klienta/odwiedzającego
Chodzi o przypadki, kiedy sam klient/odwiedzający pozostawia na stronach internetowych po przeczytaniu niezbędnych informacji swoje własne dane osobowe, aby mieć wolny dostęp do określonej, wybranej usługi.    Policy  "Opt-In" i "Opt-Out": we wszystkich przypadkach będzie przed aktywacją wybranej usługi wysłana odpowiednia informacja, a w razie potrzeby będzie wymagana odpowiednia zgoda na przetwatrzanie danych osobowych.
Ta zgoda może być kiedykolwiek odwołana, przy czym kończy się możliwość korzystania z odpowiedniej usługi.  Konkretne informacje będą kolejno wprowadzane albo wyświetlane na stronach internetowych poświęconym poszczególnym usługom na żądanie.
 
Dane nieletnich

Spółka MIDI Europe S.r.l. nie umożliwia udostępniania danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 lat życia.
 
Tryb Przetwarzania

Przetwarzanie odbywa się za pośrednictwem zautomatyzowanych środków (na przykład stosowanie elektronicznych procedur i wsparcia) i/albo ręcznie (na przykład na papierze) na czas niezbędnie konieczny do osiagnięcia celów, dla których dane były zgromadzone, ale zawsze zgodnie z obowiązującymi normami.
 
Technoloie
Cookies

Do transmisji informacji o charakterze osobowym nie korzysta się z cookies (1).    Korzystanie z session cookies (które nie zapiszą się na stałe w komputerze użytkownika i znikną po zamknięciu przeglądarki) jest dokładnie ograniczone do transmisji danych identyfikacyjnych i relacji niezbędnych do bezpiecznego przeszukiwania stron internetowych.  
Relacje cookies, które są wykorzystywane na tych stronach internetowych, unikają innych technik informacyjnych, które są potencjalnie szkodliwe dla prywatnego charakteru przeglądania Internetu przez użytkowników i nie umożliwiają wczytywania osobowych danych identyfikujących użytkownika.  Na tych stronach internetowych są również używane stałe cookies, czyli cookies, które zostają zapisane na twardym dysku Waszego komputera aż do chwili upływu terminu albo ich skasowania ze strony użytkowników/odwiedzających. Skasowanie cookies nie uniemożliwia korzystania z wyżej wymienionych stron internetowych i/albo aplikacji. Za pośrednictwem stałych cookies użytkownicy/odwiedzający, którzy weszli do Internetu (albo ewentualni inni użytkownicy, którzy korzystają z tego samego komputera), są automatycznie identyfikowani przy każdej wizycie. 
Użytkownicy/odwiedzający mogą ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odbierali/odrzucali wszystkie cookies albo, aby zawsze przy odkryciu oferty cookie wyświetlało się ostrzeżenie tak, aby mogli zdecydować, czy je odbiorą, czy nie (2).

Javascript
Technika, która jest stosowana, jako alternatywa bezpośredniej analizy plików logicznych serwerów internetowych.  Polega na gromadzeniu i przetwarzaniu danych wyszukiwanych za pośrednictwem wydzielonego kodu JavaScrip znajdującego się na odpowiednich stronach html.

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z zewnętrznej usługi Web Analytics od Google Analytics, która stosuje technologię Javascript do analizy Internetu i korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane na#39; korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) przenoszą się i zapisują w serwerach Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje te informacje dla potrzeb oznaczania i badania strony internetowej, dla wypełnienia wiadomości o działaniu Internetu dla użytkownika stron internetowych i do świadczenia dalszych usług dotyczących aktywności internetowej i korzystania z Internetu.  Google Analytics może jednocześnie udostępnić te informacje trzecim stronom, jeżeli pozwala na to ustawa albo, jeżeli te strony trzecie przetwarają wyżej wymienione informacje w imieniu Google Analytics.  Google Analytics nie będzie przyporządkowywać Waszego adresu IP do żadnych innych danych, którymi dysponuje Google Analytics. Korzystając z tych stron internetowych użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych ze strony Google Analytics dla wyżej wymienionych celów.
 
PRZYŁĄCZENIE DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH

Z Internetu można się podłączyć do kolejnych stron internetowych. Ta możliwość jest jasno zaznaczona z podaniem czasu, kiedy klient/odwiedzający opuścił strony internetowe www.isuzu.it MIDI Europe S.r.l. Klient/odwiedzający powinien poświęcić szczególną uwagę temu, że te strony internetowe nie są własnością, ani nie dotyczy ich odpowiedzialność spółki MIDI Europe S.r.l., ponieważ są w pełni zarządzane przez inne spółki i/albo firmy, w których trzeba sprawdzić i ewentualnie uzgodnić strategię ochrony prywatności.    Spółka MIDI Europe S.r.l. odrzuca z tego powodu jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z ewentualną skargą i/albo wydostaniem się danych osobowych na stronach internetowych trzecich stron.
 
PRAWA UCZESTNICZĄCYCH STRON
Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo kiedykolwiek uzyskać potwierdzenie o istnieniu albo nieistnieniu tych danych i poznać ich treść i pochodzenie, sprawdzić dokładność, domagać się zaszeregowania albo aktualizacji lub naprawy (art. 7 rozporządzenia Rady Ministrów 196/03).
Dla potrzeb tego artykułu użytkownik ma prawo wymagać kompletnego i aktualnego wykazu wszystkich osób odpowiedzialnych za przetwarzanie jego danych, wymagać skasowania, zmiany na formę anonimową albo zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z ustawą, oraz bez podawania jakichkolwiek przyczyn odmówić ich przetwarzania.    Dla zgłoszenia tych praw i w razie stwierdzenia problemów albo ewentualnych roszczeń o wyjaśnienie podanych tu informacji należy się zwrócić do:
MIDI Europe S.r.l.,
Via Crosaron sn, 37053 Cerea - Verona, Włochy,
e-mail: isuzuitalia@midieurope.it.

ZMIANA STRATEGII
Ta strategia określa sposoby przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez klientów/odwiedzających przy przeglądaniu Internetu. Ewentualna ważność nowych zasad w danej dziedzinie oraz nieustanne sprawdzanie i aktualizacja usług dla klienta może prowadzić do konieczności zmiany tych sposobów. W naszej strategii może więc dojść do zmian i od klienta/odwiedzającego będziemy wymagać, aby przeglądał okresowo tę stronę.

1) Cookies albo identyfikatory są paczkami informacji wysyłanej przez serwer internetowy (na przykład strony internetowe) do internetowej przeglądarki użytkownika, która je automatycznie zapisuje w komputerze i automatycznie odsyła do serwera przy każdym kolejnym dostępie do stron internetowych
2) We wstępnych ustawieniach prawie wszystkie przeglądarki internetowe są ustawione tak, aby automatycznie przyjmowały cookies. Ale ustawienia wstępne przeglądarki (jak na przykład Internet Explorer wersja 6.0) możesz zmienić i odrzucić cookies (czyli definitywnie zablokować) tak, że na odpowiedniej karcie ("Privacy") ustawisz wyższy stopień ochrony (bardzo wysoki). Ale uprzedzamy, że zablokowanie Cookies ogranicza korzystanie z Usługi. W każdym razie cookies ze swojego komputera osobistego możesz skasować (albo usunąć) wybierając pozycję "Możliwości Internetu" menu Narzędzia, zakładka "Ogólnie" i klikając na odpowiedni przycisk do usuwania cookies.

Cerea, 6 maja 2013