Uwagi prawne

Warunki korzystania ze stron internetowych 
Dostęp do tych stron internetowych ("Strony internetowe) wymaga wymaga zatwierdzenia następujących pojęć i warunków. Te pojęcia i warunki mogą być kiedykolwiek i na podstawie własnego zdania ze strony spółki MIDI Europe S.r.l. zaktualizowane i/albo zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia użytkownika.   
Dostęp do Stron internetowych i korzystanie z określonych wiadomości Spółki MIDI Europe S.r.l. nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością jakiegokolwiek rodzaju w związku z dostępem użytkowników do Strony albo zastosowaniem odpowiednich wiadomości />
Treść stron internetowych
Cała treść Stron internetowych (nowości, fotografie, video, dźwięki, znaki, logo, nazwy domen, oprogramowanie, szata graficzna, dokumentacja techniczna, instrukcje, itp.) i związane z nimi prawa są zastrzeżone. Do tych treści można mieć wgląd wyłącznie dla potrzeb osobistych informacji i jakiekolwiek korzystanie z nich bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki MIDI Europe S.r.l. jest wyraźnie zabronione.  Pomimo tego, że przy gromadzeniu i udostępnianiu informacji zawartych na tych stronach internetowych zachowywana jest maksymalnie możliwa staranność, to jednak z ich dokładnością, kompletnością, użytecznością, ani możliwością wykorzystania ze strony użytkowników nie wiąże się żadna odpowiedzialność; Spółka MIDI Europe S.r.l. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za błędy, niedokładności i pominięcia, dotyczące tych danych.  
Niektóre Strony internetowe mogą zawierać informacje, które dotyczą przyszłych planów i zamierzeń, które są czasami opisywane z zastosowaniem takich terminów, jak "oczekiwać", ",szacować", "zakładać", "wyznaczać" i "planować".  Te komunikaty swoim charakterem nie mają żadnego związku ze spółką MIDI Europe S.r.l., która z tego względu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich realizację.


Własność intelektualna i wzory przemysłowe
Cała treść Stron internetowych - łącznie ze znakami podanymi albo przedstawionymi na tych stronach internetowych, wzorami użytkowymi i patentami dotyczącymi wyrobów wymienionych na tych Stronach internetowych - podlega prawu autorskiemu i innym obowiązującym przepisom o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej, i dlatego ich całkowita lub częściowa reprodukcja, zmiana albo korzystanie bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony spółki MIDI Europe S.r.l. albo posiadaczy tych praw jest zabronione.

Wyroby i ceny
Informacje i zdjęcia - łącznie z kolorami wyrobów - dotyczące wyposażenia, wyglądu zewnętrznego, wydajności, wymiarów i ciężarów, cen, zużycia paliwa, kosztów eksploatacji, itp., które dotyczą wyrobów, są na bieżąco aktualizowane na Stronach internetowych i mogą przedstawiać opcjonalne wyposażenie i dodatki, które nie są częścią standardowych akcesoriów. Dlatego te dane należy uważać za czysto orientacyjne, dopuszczając ewentualne błędy i niedokładności. 
Dla uzyskania aktualizowanych i dokładnych informacji o wyrobach i cenach zgodnie ze Stronami internetowymi, spółka MIDI Europe S.r.l. prosi użytkownika, aby zwrócił się do autoryzowanego Sprzedawcy.